Algemene Voorwaarden

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier/automatisch incasso contract volledig in te vullen en af te geven of op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Krav Maga Noord-Holland het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Verlengen

De periode van inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan op een dag in de voorafgaande maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Schriftelijk kan zijn door middel van het formulier op de pagina "Contact" van deze website.

Betalen

De betaling van de verschuldigde contributie, dient per de 22e van elke maand voldaan te worden. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso. Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

In gebreke

Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Hierna wordt € 10, – administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Krav Maga Noord-Holland om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Aanpassen lesgeld

De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Krav Maga Noord-Holland worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Aanpassen lestijden

Krav Maga Noord-Holland behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is Krav Maga Noord-Holland gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

Opzeggen

Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door in de voorafgaande maand schriftelijk op te zeggen. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van de lopende maand. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Aansprakelijkheid

Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. Krav Maga Noord-Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Krav Maga Noord-Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de cursisten. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen en omvattingen tot stoot- en traptechnieken, welke een fysieke of mentale impact kunnen hebben op het lid.

Naamsgebruik en leerstof

Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Krav Maga Noord-Holland kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.

Krav Maga Global

De cursist dient, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland en www.kmgnl.nl

 

Opvragen

De algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Noord-Holland zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via www.kravmaga-noordholland.nl. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Noord-Holland te accepteren.

Klik hier voor een gratis proefles!

Klik hier voor onze webshop!

Neem contact met ons op.